Privātuma politika

SIA “Cardinal Health”  interneta veikala www.bio113.com

 

  

PRIVĀTUMA POLITIKA

(apstiprināta 2019.gada 1.septembrī)

 

 

 1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS

            Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

 1. PERSONAS DATU PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

            Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cardinal Health” interneta veikals www.bio113.com (turpmāk- Bio113 veikals), reģistrācijas numurs: 40203076414, juridiskā adrese: Bukaišu iela 7 k-4, Rīga, LV – 1004, tālrunis: (+371) 22065414, e-pasts: info@bio113.com. Faktiskā veikala adrese Rīga Raunas ielā 50. Bio113 veikala rekvizītus Jūs varat atrast tīmekļa vietnē http://www.bio113.com . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA Cardinal Health juridiskajā vai faktiskajā adresē,  var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politikas 12.punktu.

 

 1. DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA

            “Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

            Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Privātuma politikas Pielikumā.

            Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 

 • fizisku personu – Klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod Bio113 veikalam jebkādu informāciju (tajā skaitā kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • Bio113 veikala apmeklētājiem;
 • Bio113 veikala telpu, kur tiek veikta videonovērošana, izmantotājiem (Klientiem un darbiniekiem);
 • Bio113 veikala  īpašumā esošo āra teritoriju, piegulošās teritorijas īpašuma apsargāšanai, kur tiek veikta videonovērošana;
 • Bio113 veikala uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem.

 

            Bio113 veikals rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

            Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Bio113 veikalam piederošās interneta mājaslapās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

            Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Bio113 veikalam.

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

            Bio113 veikals apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai:

 • Klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai, līguma saistību izpildei;
 • Klientu apkalpošanai;
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • iebildumu pieņemšanai, izskatīšanai un apstrādei;
 • Klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • Klientu reģistrēšanai.

            Bio113 veikals apstrādā personas datus biznesa plānošanai un analīzei:

 • uzskaitei, plānošanai un statistikai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • Klientu aptauju veikšanai.

            Bio113 veikals apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Bio113 veikalam.

            Bio113 veikals dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir:

 • apstrādāti likumīgi, taisnīgi un pārredzamā veidā;
 • savākti precīzi formulētiem un likumīgiem mērķiem, un tos tālāk neapstrādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem;
 • adekvāti, atbilstoši un ierobežoti līdz nepieciešamajiem mērķiem, kādiem tie tiek apstrādāti;
 • precīzi un, ja nepieciešams, tiek atjaunoti;
 • uzglabāti tādā formā, kas ļauj Jūs identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams mērķiem, kuriem apstrādā personas datus;
 • apstrādāti, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu drošību.

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Bio113 veikals apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Bio113 veikala saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta – piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu no Bio113 veikala un Klienta starpā pastāvošajām saistībām, vai noslēgtā līguma, vai likumā noteiktas Bio113 veikala likumīgās (leģitīmās) intereses.

 

            Bio113 veikala leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti, Klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • analizēt Bio113 veikala mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenās;
 • informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
 • nodrošināt izglītības aktivitātes;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

            Dažos gadījumos (piemēram, tiešā mārketinga nolūkos) Jūsu personas dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu brīvprātīgi un nepārprotami sniegtu piekrišanu. Jūs varat viegli atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā bez maksas.

            Dažreiz personas datus var apstrādāt, ja tas ir nepieciešams Bio113 veikala likumīgajām interesēm (piemēram, videonovērošana teritorijā un telpās, nodrošinot īpašuma, Bio113 veikala darbinieku, apmeklētāju un Klientu drošību). Šādos gadījumos Bio113 veikals atklāj personai likumīgās intereses. Tomēr Bio113 veikals neapstrādā personas datus, pamatojoties uz šo tiesisko pamatu, ja personu intereses vai viņu pamattiesības un brīvības ir pretrunā šādām likumīgajām interesēm.

            Visos gadījumos, apstrādājot personas datus, Bio113 veikals stingri ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, kā arī nacionālo tiesību aktu datu aizsardzības jomā prasības.

 

 1. DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI NO PĀRZIŅA CITAM DATU PĀRZINIM

            Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus cita juridiska persona sniedz Bio113 veikalam.

Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

            Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

            Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE

            Bio113 veikals apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Bio113 veikalam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

            Bio113 veikals attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Bio113 veikala darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot atsevišķas Klienta iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

            Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pasūtījuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Bio113 veikalu  un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā vai uz Klienta nepārprotamas piekrišanas pamata.

            Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Bio113 veikals var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja, izpildot šos uzdevumus, Bio113 veikals vai sadarbības partneri apstrādā Bio113 veikala rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Bio113 veikala sadarbības partneri ir uzskatāmi par Bio113 veikala datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Bio113 veikalam ir tiesības nodot saviem sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

            Bio113 veikala sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Bio113 veikala prasībām un tiesību aktiem, un neizmanto personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Bio113 veikala uzdevumā.

 

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

            Bio113 veikals aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Bio113 veikalam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

 1. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

            Bio113 veikals neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • rēķinu piegāde Klientam;
 • pasta sūtījumu izsūtīšana Klientam par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Bio113 veikalam likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās Bio113 veikala intereses.

            Parasti Bio113 veikals vāc personas datus no paša datu subjekta. Tomēr dažreiz Bio113 veikalam personas dati ir jāsavāc arī no citām personām, piemēram, no valsts reģistra, policijas vai citas valsts institūcijas, vai citām personām. Visos gadījumos Bio113 veikals apzināti nevāc pārmērīgus personas datus, kas nav nepieciešami, lai sasniegtu šādu datu apstrādes tiesiskos mērķus. Turklāt Bio113 veikals informē datu subjektus par viņu personas datu vākšanu no citām personām, ja vien to rīcībā jau nav šāda informācija, vai arī pastāv citi tiesiski pamati, kas nepieļauj šādas informācijas sniegšanu.

            Bio113 veikals sniedz tipisku (neierobežotu) to subjektu sarakstu, kuriem var tikt nodoti personas dati:

 • IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji;
 • Parādu piedziņas uzņēmumi;
 • Valsts institūcijas, u.c.

            Visos gadījumos Bio113 veikals nodod trešajām personām tik mazu personas datu daļu, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šādas datu nodošanas likumīgo mērķi. Turklāt Bio113 veikals sadarbojas tikai ar tiem ārpakalpojumu partneriem, kuri garantē atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu tādā veidā, lai Jūsu personas datu apstrāde atbilstu likumīgajām prasībām un nodrošinātu Jūsu tiesību aizsardzību. Bio113 veikals arī pastāvīgi kontrolē savus ārpakalpojumu partnerus attiecībā uz datu aizsardzības prasību ievērošanu.

 

 1. TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

            Bio113 veikals nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajam, nodrošināšanai.

 

 1. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

            Bio113 veikals glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Bio113 veikals vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

            Bio113 veikals glabā Jūsu personas datus droši un nenodod tos citām nepilnvarotām personām. Tomēr daļa Bio113 veikals apstrādāto personas datu var tikt nodota citām personām vai valsts institūcijām atbilstoši juridiskiem pienākumiem, kas noteikti Eiropas Savienības vai nacionālajos tiesību aktos, vai lai pareizi izpildītu līgumsaistības. Jūsu personas dati var tikt nodoti arī trešajām personām pēc Jūsu pieprasījuma vai saskaņā ar līguma noteikumiem.

            Jūsu personas datus var glabāt dažādos dokumentos vai failos gan papīra, gan elektroniskā formā. Tiesību akti var paredzēt atšķirīgus datu glabāšanas nosacījumus. Bio113 veikals neglabā nekādu personas informāciju ilgāk, nekā tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem vai datu apstrādes nolūkiem. Parasti informācija, kas satur Jūsu personas datus, tiek izdzēsta pēc termiņa, kurā ir iespēja saņemt sūdzības un prasījumus, beigām.

            Pat ja Jūs nolemjat pārtraukt sadarbību ar Bio113 veikalu, Bio113 veikals joprojām var glabāt Jūsu personas datus iespējamo sūdzību un prasījumu dēļ. Turklāt Bio113 veikalam nepieciešams glabāt Jūsu personas datus, lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem vai sniegt Jums nepieciešamo informāciju par savstarpējo sadarbību. Tomēr Bio113 veikals neizmanto Jūsu personas datus citiem mērķiem, kā vien tiem, par kuriem Bio113 veikals ir Jūs informējis.

 

 1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

            Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Bio113 veikalam piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Bio113 veikalam veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz Bio113 veikala likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Bio113 veikala pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

            Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Bio113 veikala birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Bio113 veikals vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Bio113 veikals pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

            Bio113 veikals atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc Klienta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

            Bio113 veikals nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un, Klienta iebildumu gadījumā, veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

            Jums ir tiesības, kas noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un norādītas zemāk. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm tiesībām nav absolūtas un Bio113 veikals ne vienmēr un bez nosacījumiem apmierina Jūsu pieprasījumu to īstenošanai.

Jūsu tiesības

Tiesību apraksts

Tiesības piekļūt saviem datiem

Jūs varat lūgt apstiprinājumu tam, vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tiek apstrādāti, piekļūt Jūsu personas datiem un informācijai par to apstrādi.

Tiesības labot datus

Jūs varat lūgt labot neprecīzus personas datus, lai nodrošinātu datu precizitāti.

Tiesības uz datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”)

Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus bez nepamatotas kavēšanās.

Tiesības ierobežot datu apstrādi

Jūs varat lūgt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja iestājas viens no šādiem apstākļiem:

 • Jūs iebilstat pret personas datu precizitāti – uz laiku, kas Bio113 veikalam ļauj pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • Datu apstrāde ir pretlikumīga un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu, un tā vietā pieprasāt ierobežojumu datu lietošanai;
 • Bio113 veikalam vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati, bet Jūs tos pieprasāt, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses vai iesniegtu sūdzību;
 • Jūs esat iebilduši pret Jūsu personas datu apstrādi, līdz tiek pārbaudīts, vai Bio113 veikala likumīgais datu apstrādes pamats atbilst Jūsu interesēm.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jūs varat lūgt saņemt savus personas datus strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, un varat nosūtīt (vai lūgt Bio113 veikalu nosūtīt) tos citam datu pārzinim.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Bio113 veikala likumīgajām interesēm, kā arī iebilst apstrādāt personas datus tiešā mārketinga nolūkos.

Tiesības iebilst pret datu apstrādi, kas balstās vienīgi uz automatizētu lēmumu pieņemšanu

Jūs varat lūgt, lai uz Jums neattiektos lēmumi, kas balstīti tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, kas rada Jums tiesiskas sekas vai būtiski ietekmē Jūs.

 

            Jūs varat lūgt Bio113 veikalam detalizētu skaidrojumu par savām tiesībām (skat. kontaktinformāciju Bio113 veikala mājaslapā internetā) vai atrast to Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar Bio113 veikalu.

            1 (vienu) reizi gadā Bio113 veikals bez maksas nodrošina informācijas sniegšanu par Jūsu personas datu apstrādi. Ja Jūs iesniedzat pieprasījumu vairāk nekā 1 (vienu) reizi gadā vai ja Jūsu pieprasījums ir nepamatots, atkārtots vai nesamērīgs, Bio113 veikals var iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām. Bio113 veikals var Jūs lūgt sniegt pierādījumus, kas apliecina Jūsu identitāti (piemēram, identifikācijas dokuments). Bio113 veikals var arī Jūs lūgt precizēt Jūsu pieprasījumu, lai paātrinātu Bio113 veikala atbildi. Bio113 veikals atbild uz Jūsu pieprasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas. Šis termiņš var tikt pagarināts, ja Jūsu pieprasījums ir sarežģīts vai ja Jūs esat iesnieguši vairākus pieprasījumus (šādā gadījumā Bio113 veikals Jūs informēs par atbildes aizkavēšanos).

 

 1. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

            Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot mājaslapā internetā http://www.bio113.com  ,aizpildot rēķina formu, zvanot uz tālruņa numuru (+371)22065414, rakstot e-pastu uz info@bio113.com vai klātienē.

            Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Privātuma politikas Pielikumā.

            Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir: mājaslapā internetā http://www.bio113.com, zvanot uz tālruņa numuru (+371) 22065414, rakstot e-pastu uz info@bio113.com vai klātienē. Un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

            Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

 1. SAZIŅA AR KLIENTU

            Bio113 veikals veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, mājaslapā internetā http://www.bio113.com norādītā informācija).

            Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Bio113 veikals veic uz noslēgtā līguma- rēķina pamata (piemēram, pakalpojuma maiņa, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

            Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) Bio113 veikals pārliecinās par Klienta identitāti pēc šādiem kritērijiem:

 • Tālruņa zvans: zvanītāja kontakttālrunis – vai ir norādīts rēķinā; Klienta rēķina numurs; personas kods; vārds, uzvārds;
 • E-pasts: rakstītāja e-pasts – vai ir norādīts rēķinā; Klienta rēķina numurs; personas kods; vārds, uzvārds;
 • Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
 • Pasta sūtījumi.

 

 1. KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

            Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Bio113 veikala un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) Bio113 veikals veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

            Klients piekrišanu Bio113 veikals un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Bio113 veikala rēķinu formās, Bio113 veikalā un citās interneta vietnēs (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formās).

            Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanas). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi info@bio113.com ;
 • zvanot pa tālruni (+371) 22065414;
 • klātienē (iesniedzot rakstiski);

            Bio113 veikals pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 3 (trijām) diennaktīm.

            Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Bio113 veikals var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju saistībā ar Klienta sniegto novērtējumu.

 

 1. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

            “Sīkdatnes” jeb „cookies” ir sīka apjoma informācija, kuru interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē http://www.cookiecentral.com.

            Bio113 veikals interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Bio113 veikals izmanto sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

 • atpazītu jaunus vai agrākos Klientus;
 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu sīkdatņu lietošanai interneta vietnē;
 • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus Bio113 veikals piedāvātos produktus un kategorijas Jūs esat meklējis;
 • nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj Bio113 veikalam izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 • analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

            Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas Bio113 veikala vajadzībām.

            Bio113 veikals sadarbojas ar trešajām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības Bio113 veikala interneta vietnē, lai uzlabotu Bio113 veikala mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu Bio113 veikala interneta vietnē.

            Bio113 veikala mājaslapā internetā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Bio113 veikals nenes atbildību.

 

 1. CITI NOTEIKUMI

            Bio113 veikalam ir tiesības veikt grozījumus un papildinājumus Privātuma politikā, tos ievietojot Bio113 veikala mājaslapā internetā.

            Bio113 veikals augstu vērtē Jūsu atsauksmes un laipni lūdz iesniegt savas atsauksmes saistībā ar Jūsu personas datu aizsardzību (skat. kontaktinformāciju Bio113 veikals mājaslapā internetā). Jūs varat arī nosūtīt savu iesniegumu uz Bio113 veikala biroju (rekvizītus varat atrast Bio113 veikala mājaslapā internetā). Bio113 veikals apliecina, ka rūpīgi izpētīs visus iespējamos neatbilstības gadījumus saistībā ar šo Privātuma politiku un tiesību aktiem, kā arī veiks visus nepieciešamos riska novēršanas pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu maksimālu aizsardzību. Ja Bio113 veikalam neizdodas atrisināt strīdu, Jūs varat iesniegt oficiālu sūdzību uzraudzības iestādei datu aizsardzības jomā – Datu valsts inspekcijai, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.

 

Valdes loceklis                                                                                                G.Urlovskis

 

 

SIA “Cardinal Health”” 2019.gada 1.septembra Privātuma politikas pielikums.

 

PERSONAS DATU KATEGORIJAS

 

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods/identifikācijas kods vai numurs, dzimšanas datums, pases numurs/ID numurs, pases/ID izdošanas datums un spēkā esamības termiņš.

2.

Personas kontaktinformācija

adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese,

3.

Īpašu kategoriju (sensitīvie) dati

invaliditātes pazīme

4.

Klienta kontaktpersonas dati

kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs

5.

Klienta dati

Klienta numurs, Klienta reģistrēšanas datums, statuss

6.

Klienta profilēšanas dati (1)

piederība kategorijai, segments (profilēšanai tiek ņemta vērā Klienta datu analīzes atļauja)

7.

Pakalpojuma dati

rēķina numurs, pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš

8.

Pakalpojuma līguma dati

līguma numurs, parakstīšanas/apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums

9.

Darījuma dati

darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss

10.

Komunikācijas dati

ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss

11.

Maksājuma dati

maksājuma rēķina numurs, maksājumu grafiks

12.

Norēķinu dati

norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

13.

Bojājumu dati

bojājuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

14.

Iebildumu dati

iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

15.

Klientu aptauju dati

aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes

16.

Fotogrāfijas un attēli

fotogrāfijas no Klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums

17.

Video dati

video no Klientu pasākumiem, videonovērošana Bio113 veikala objektos, ierakstīšanas datums

18.

Sarunu ierakstu dati

Bio113 veikala Klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks

19.

Pieejas dati sistēmām

Klientam piešķirtais rēķina numurs un izveidotā parole

20.

Piekrišanas informācija (2)

Klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

21.

Klienta transportlīdzekļa dati

Klienta transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, marka un modelis (autostāvvietas pakalpojuma nodrošināšanai Bio113 veikala teritorijā)

* Piemēri neietver izsmeļošu, attiecīgajā datu kategorijā ietilpstošo datu uzskaitījumu.

 

(1) Profilēšana – izpaužas kā jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos, kamēr šādai apstrādei ir juridiskas sekas attiecībā uz fizisko personu vai kamēr tā līdzīgā veidā ievērojami ietekmē fizisko personu.

(2) Piekrišana – Klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru Klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši  Bio113 veikala sniegtajai informācijai.

 

Informēšana par videonovērošanas veikšanu

            Fizisko personu datu apstrādes likuma 36.panta (“Videonovērošanas nosacījumi”) trešā daļa paredz, ja pārzinis izmanto informatīvo zīmi, lai informētu datu subjektus par videonovērošanu, minētajā zīmē norāda vismaz pārziņa nosaukumu, kontaktinformāciju, datu apstrādes mērķi, kā arī iekļauj norādi par iespēju iegūt citu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādīto informāciju:

 • Pārziņa nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cardinal Health”;
 • Reģistrācijas numurs:40203076414;
 • Juridiskā un faktiskā adrese: Bukaišu iela 7; Rīga, LV-1004
 • Kontaktinformācija:tālrunis:(+371)22065414,e-pasts:info@bio113.com; http://www.bio113.com
 • Paredzētais personas datu apstrādes mērķis: prettiesisku nodarījumu atklāšana un novēršana saistībā ar īpašuma aizsardzību, personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība, drošības un kārtības nodrošināšana, korupcijas iespējamā novēršana.

            Visefektīvākais veids, kā to nodrošināt, ir attiecīgu informatīvu zīmju izvietošana pirms iekļūšanas videonovērošanas zonā, kā arī citviet teritorijā vai telpās, kur tiek veikta videonovērošana. Attiecīgi Bio113 veikala informatīvās zīmes ir novietotas pie ieejām un autostāvvietu iebrauktuvēm pirms personu iekļūšanas videonovērošanas zonā.

            Pārzinis var lemt par papildus informācijas izvietošanu informatīvajās zīmēs. Attiecīgi, sniedzot informāciju par videonovērošanu, ir nodrošināts, lai personām būtu skaidrs, kurās vietās videonovērošana tieši tiek veikta, kā arī šīs norādes neatrodas tālu no videonovērošanas veikšanas vietas jeb filmētās teritorijas, lai datu subjektiem būtu skaidrs, kur tieši notiek viņu personas datu apstrāde.